Steyoyoke Anniversary Vol. 11 / SYYK190 - DOUBLE VINYL