Soul Button - Walking Straight Up / Steyoyoke SYYK196 - Vinyl